เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
34  คน
  สถิติเดือนนี้
532  คน
  สถิติปีนี้
25,737  คน
สถิติทั้งหมด
26,880  คน

 


  
 


ข้อมูล เอกสาร ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ชื่อเอกสาร : วันที่
   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 16 ก.ย. 2564
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 09 ก.ค. 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่3) 09 ก.ค. 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) 22 มิ.ย. 2564
  แนวทางปฎิบัติกรณีส่วนราชการอื่น หรือบุคคลภายนอกขอใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 14 มิ.ย. 2564
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง 31 พ.ค. 2564
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) 28 เม.ย 2564
  ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 21 เม.ย 2564
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 19 เม.ย 2564
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 09 เม.ย 2564
  เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 09 เม.ย 2564
  ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 29 มี.ค. 2564
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 22 มี.ค. 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต.. 16 พ.ย. 2563
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง 16 ต.ค. 2563
  กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน 16 ต.ค. 2563
  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 16 ต.ค. 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 12 ต.ค. 2563
  ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่1) 12 ต.ค. 2563
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 05 ต.ค. 2563
  มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 05 ต.ค. 2563
  คุณสมบัติและหลักฐานการยื่นคำขอลงทะเบียนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 ก.ย. 2563
  เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 31 ส.ค. 2563
  เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 28 ส.ค. 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 25 ส.ค. 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 3) 22 ก.ค. 2563
  กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 01 ก.ค. 2563
  คู่มือ มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 01 ก.ค. 2563
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง 01 ก.ค. 2563
  ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 27 พ.ค. 2563
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 27 พ.ค. 2563
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 01 เม.ย 2563
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 01 เม.ย 2563
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 01 เม.ย 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26 มี.ค. 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหวง ชม.ถ. 54-005 สายทางบ้านตลาดขี้เหล็ด-บ้านสหกรณ์4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง 13 มี.ค. 2563
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติดคอนกรีตฯ รหัสทางหลวงชม.ถ. 54-005 สายทางบ้านตลาดขี้เหล็ก-บ้านสหกรณ์ 4 หมู่ที่ 1 26 ก.พ. 2563
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง 27 ม.ค. 2563
  ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาลตำบล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 06 ม.ค. 2563
  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ปี 2561 - 2563 06 ต.ค. 2562
1 2   หน้าถัดไป 
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  40  จากทั้งหมด  54   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง