เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
38  คน
  สถิติเดือนนี้
1329  คน
  สถิติปีนี้
11,325  คน
สถิติทั้งหมด
40,944  คน

 


  
 


ข้อมูล เอกสาร ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ชื่อเอกสาร : วันที่
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 2) 07 เม.ย 2565
  เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) 30 มี.ค. 2565
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 17 18 มี.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปี65 09 มี.ค. 2565
  ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 07 มี.ค. 2565
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 04 มี.ค. 2565
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 28 ก.พ. 2565
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy) 02 ก.พ. 2565
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 31 ม.ค. 2565
  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 31 ม.ค. 2565
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 20 ม.ค. 2565
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) 05 ต.ค. 2564
  เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 01 ต.ค. 2564
  เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 01 ต.ค. 2564
  เรื่อง กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน 01 ต.ค. 2564
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 01 ต.ค. 2564
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 01 ต.ค. 2564
   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 16 ก.ย. 2564
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 09 ก.ค. 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่3) 09 ก.ค. 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) 22 มิ.ย. 2564
  แนวทางปฎิบัติกรณีส่วนราชการอื่น หรือบุคคลภายนอกขอใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 14 มิ.ย. 2564
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง 31 พ.ค. 2564
  เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 17 พ.ค. 2564
  เรื่อง กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน 17 พ.ค. 2564
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 17 พ.ค. 2564
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 17 พ.ค. 2564
  เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 17 พ.ค. 2564
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) 28 เม.ย 2564
  ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 21 เม.ย 2564
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 19 เม.ย 2564
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 09 เม.ย 2564
  เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 09 เม.ย 2564
  ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 29 มี.ค. 2564
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 22 มี.ค. 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต.. 16 พ.ย. 2563
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง 16 ต.ค. 2563
  กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน 16 ต.ค. 2563
  นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 16 ต.ค. 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 12 ต.ค. 2563
1 2   หน้าถัดไป 
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  40  จากทั้งหมด  76   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง