เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
32  คน
  สถิติเดือนนี้
1827  คน
  สถิติปีนี้
11,497  คน
สถิติทั้งหมด
82,124  คน

 

  
 


ข้อมูล เอกสาร ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ชื่อเอกสาร : วันที่
  สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ณ จุดให้บริการเทศบาลตำบลแม่โป่ง (Walk – in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 18 เม.ย 2567
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2567 10 เม.ย 2567
  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 04 มี.ค. 2567
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ 04 มี.ค. 2567
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) 23 ก.พ. 2567
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2567 13 ก.พ. 2567
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 02 ก.พ. 2567
  เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จภาษีโรงเรือนและที่ดิน และใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่ 08 ม.ค. 2567
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 10 พ.ย. 2566
  รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 03 พ.ย. 2566
  การสำรวจภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 16 ต.ค. 2566
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (ไตรมาส 1) 04 ต.ค. 2566
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 03 ต.ค. 2566
  ระเบียบการใช้สนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ. 2566 31 พ.ค. 2566
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 23 ก.พ. 2566
  การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ปีการศึกษา พ.ศ.2566 22 ก.พ. 2566
  นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) 02 ก.พ. 2566
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 28 พ.ย. 2565
  การสำรวจภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 12 ต.ค. 2565
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) 12 ต.ค. 2565
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 01 ต.ค. 2565
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 ก.ย. 2565
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ก.ย. 2565
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) 30 มิ.ย. 2565
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่โป่ง และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่โป่ง 07 มิ.ย. 2565
  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 07 มิ.ย. 2565
  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 07 มิ.ย. 2565
  เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 20 พ.ค. 2565
  เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 20 พ.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 2) 07 เม.ย 2565
  เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) 30 มี.ค. 2565
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 17 18 มี.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปี65 09 มี.ค. 2565
  ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 07 มี.ค. 2565
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 04 มี.ค. 2565
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 28 ก.พ. 2565
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy) 02 ก.พ. 2565
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 31 ม.ค. 2565
  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 31 ม.ค. 2565
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 20 ม.ค. 2565
1 2 3   หน้าถัดไป 
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  40  จากทั้งหมด  115   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง