นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

สายตรงท่านนายกฯ
   แจ้งปัญหา/ร้องเรียน

เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
14  คน
  สถิติเดือนนี้
612  คน
  สถิติปีนี้
6,709  คน
สถิติทั้งหมด
7,852  คน

 


  
 


ข้อมูล เอกสาร ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ชื่อเอกสาร : วันที่
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 12 ม.ค. 2558
 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 01 พ.ย. 2558
 กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุขความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน 12 พ.ย. 2559
 ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่งว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่โป่ง 12 ม.ค. 2559
 การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ปี 2561 - 2563 06 ต.ค. 2562
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 03 ม.ค. 2560
 กำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 ม.ค. 2561
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 04 ม.ค. 2561
 ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 02 เม.ย 2561
 ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในตำบลแม่โป่ง 18 พ.ค. 2561
 ประกาศเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 10 ม.ค. 2561
 ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 30 ต.ค. 2561
 มาตรการการใช้และตรวจสอบดุลยพินิจ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.2561 04 ม.ค. 2562
 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง 27 ม.ค. 2563
 ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหวง ชม.ถ. 54-005 สายทางบ้านตลาดขี้เหล็ด-บ้านสหกรณ์4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง 13 มี.ค. 2563
 ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26 มี.ค. 2563
 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 01 เม.ย 2563
 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 01 เม.ย 2563
 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 01 เม.ย 2563
 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 27 พ.ค. 2563
 ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 3) 22 ก.ค. 2563
 เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 28 ส.ค. 2563
 เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 31 ส.ค. 2563
 ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 25 ส.ค. 2563
 ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 12 ต.ค. 2563
 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่1) 12 ต.ค. 2563
 ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต.. 16 พ.ย. 2563
 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 22 มี.ค. 2564
 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 29 มี.ค. 2564
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 09 เม.ย 2564
 เอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 09 เม.ย 2564
 ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 19 เม.ย 2564
 ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 21 เม.ย 2564
 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (ศพอส.) 28 เม.ย 2564
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  34  จากทั้งหมด  34   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง