เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
52  คน
  สถิติเดือนนี้
155  คน
  สถิติปีนี้
1,105  คน
สถิติทั้งหมด
55,060  คน

 


  
 


ข้อมูล เอกสาร ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ชื่อเอกสาร : วันที่
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 28 พ.ย. 2565
  การสำรวจภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 12 ต.ค. 2565
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) 12 ต.ค. 2565
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 01 ต.ค. 2565
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 26 ก.ย. 2565
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ก.ย. 2565
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) 30 มิ.ย. 2565
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่โป่ง และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่โป่ง 07 มิ.ย. 2565
  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 07 มิ.ย. 2565
  เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 20 พ.ค. 2565
  เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 20 พ.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 2) 07 เม.ย 2565
  เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 3) 30 มี.ค. 2565
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 17 18 มี.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปี65 09 มี.ค. 2565
  ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 07 มี.ค. 2565
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 04 มี.ค. 2565
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 28 ก.พ. 2565
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift Policy) 02 ก.พ. 2565
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 31 ม.ค. 2565
  บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 31 ม.ค. 2565
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 20 ม.ค. 2565
  ผลการลดพลังงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29 ต.ค. 2564
  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) 05 ต.ค. 2564
  เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 01 ต.ค. 2564
  เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 01 ต.ค. 2564
  เรื่อง กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน 01 ต.ค. 2564
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 01 ต.ค. 2564
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 01 ต.ค. 2564
   ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 16 ก.ย. 2564
  มาตรการและแนวทางปฏบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 29 ก.ค. 2564
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 29 ก.ค. 2564
  เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลแม่โป่ง 20 ก.ค. 2564
  ประกาศปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 09 ก.ค. 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่3) 09 ก.ค. 2564
  เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 07 ก.ค. 2564
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) 22 มิ.ย. 2564
  แนวทางปฎิบัติกรณีส่วนราชการอื่น หรือบุคคลภายนอกขอใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 14 มิ.ย. 2564
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ. 2564 10 มิ.ย. 2564
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง 31 พ.ค. 2564
1 2 3   หน้าถัดไป 
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  40  จากทั้งหมด  94   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง