เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
19  คน
  สถิติเดือนนี้
1757  คน
  สถิติปีนี้
1,757  คน
สถิติทั้งหมด
31,376  คน

 


  
 


ข้อมูลสำหรับประชาชน /
ข้อระเบียบกฏหมาย

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 เทศบาล Admin 21 เม.ย 2559
 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ (Mobile Application) Admin 20 ส.ค. 2561
 ประกาศใช้เทศบัญญํติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 สรุประเบียบการลา ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2563
 ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 07 มี.ค. 2561
 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 06 มี.ค. 2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564 ประชาสัมพันธ์ 23 ธ.ค. 2564
  เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2564 ประชาสัมพันธ์ 23 ธ.ค. 2564
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  17  จากทั้งหมด  17   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง