เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
49  คน
  สถิติเดือนนี้
1379  คน
  สถิติปีนี้
13,868  คน
สถิติทั้งหมด
84,495  คน

 

  
 


ข้อมูลสำหรับประชาชน /
ข้อระเบียบกฏหมาย

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
 ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายในที่สาธาณะ งานประชาสัมพันธ์ 12 มิ.ย. 2567
 ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายในที่สาธาณะ งานประชาสัมพันธ์ 12 มิ.ย. 2567
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานประชาสัมพันธ์ 12 มิ.ย. 2567
 หนังสือสั่งการเรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ งานประชาสัมพันธ์ 12 มิ.ย. 2567
 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ งานประชาสัมพันธ์ 12 มิ.ย. 2567
 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร งานประชาสัมพันธ์ 12 มิ.ย. 2567
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานประชาสัมพันธ์ 12 มิ.ย. 2567
 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ งานประชาสัมพันธ์ 12 มิ.ย. 2567
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ฉบับที่ 7 งานประชาสัมพันธ์ 11 มิ.ย. 2567
 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 งานประชาสัมพันธ์ 11 มิ.ย. 2567
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 งานประชาสัมพันธ์ 11 มิ.ย. 2567
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ประชาสัมพันธ์ 28 ก.พ. 2566
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โด ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
 พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
 พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับ 14 ฉบับเต็ม ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
 พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 14 ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
 พ.ร.บ.การกระจายอำนาจ ประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2565
  เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2564 ประชาสัมพันธ์ 23 ธ.ค. 2564
 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564 ประชาสัมพันธ์ 23 ธ.ค. 2564
 สรุประเบียบการลา ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2563
 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ (Mobile Application) Admin 20 ส.ค. 2561
 ประกาศใช้เทศบัญญํติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 ประชาสัมพันธ์ 25 มิ.ย. 2561
 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 07 มี.ค. 2561
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 ประชาสัมพันธ์ 06 มี.ค. 2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 เทศบาล Admin 21 เม.ย 2559
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  40  จากทั้งหมด  40   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง