เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
50  คน
  สถิติเดือนนี้
1380  คน
  สถิติปีนี้
13,869  คน
สถิติทั้งหมด
84,496  คน

 

  
 


ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง :

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานประชาสัมพันธ์ 19 เม.ย 2567
  คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์ 19 เม.ย 2567
  คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ทั่วไป เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์ 18 เม.ย 2567
  คู่มือปฎิบัติงานพัสดุ Admin 21 มี.ค. 2567
  คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานประชาสัมพันธ์ 08 ก.พ. 2567
  กำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลฯ งานประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2566
  อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานประชาสัมพันธ์ 27 ก.ย. 2566
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานประชาสัมพันธ์ 27 ก.ย. 2566
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานประชาสัมพันธ์ 27 ก.ย. 2566
  แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปีงบ 2566 งานประชาสัมพันธ์ 22 มี.ค. 2566
  ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ปีงบ 2566 งานประชาสัมพันธ์ 22 มี.ค. 2566
  แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบ 2566 งานประชาสัมพันธ์ 22 มี.ค. 2566
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัตืงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบ 2566 งานประชาสัมพันธ์ 22 มี.ค. 2566
  พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประชาสัมพันธ์ 09 ม.ค. 2566
  กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอำนวยความะดวกภายในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ประชาสัมพันธ์ 09 ม.ค. 2566
  คู่มือ มาตราฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประชาสัมพันธ์ 10 ต.ค. 2565
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  ข้อบังคับหรือวินัย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2564
  การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2564
  นโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2564
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2564
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2564
  การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2564
  นโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2564
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2564
  ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ 30 ธ.ค. 2563
  กำหนดเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างในแต่ละครั้งของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ , การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณของพนักงานจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพ ประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 2563
   เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 2563
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 2563
  แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2563
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์ 14 ก.ย. 2563
1 2   หน้าถัดไป 
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  40  จากทั้งหมด  54   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง