เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
22  คน
  สถิติเดือนนี้
1760  คน
  สถิติปีนี้
1,760  คน
สถิติทั้งหมด
31,379  คน

 


  
 


ข้อมูลสำหรับประชาชน /
คู่มือประชาชน

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
 คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลแม่โป่ง Admin 08 ธ.ค. 2559
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Admin 16 ต.ค. 2561
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Admin 24 พ.ย. 2563
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป Admin 16 ต.ค. 2562
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Admin 16 ต.ค. 2562
 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Admin 16 ต.ค. 2562
 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) Admin 16 ต.ค. 2562
 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Admin 16 ต.ค. 2562
 การแจ้งขุดดิน Admin 16 ต.ค. 2562
 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Admin 16 ต.ค. 2562
 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Admin 16 ต.ค. 2562
 การรับชำระภาษีป้าย Admin 16 ต.ค. 2562
 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Admin 16 ต.ค. 2562
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Admin 16 ต.ค. 2562
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Admin 16 ต.ค. 2562
 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Admin 16 ต.ค. 2562
 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1) Admin 16 ต.ค. 2562
 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Admin 16 ต.ค. 2562
 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) Admin 16 ต.ค. 2562
 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) Admin 16 ต.ค. 2562
 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Admin 16 ต.ค. 2562
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) Admin 16 ต.ค. 2562
 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง admin 11 มี.ค. 2563
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  29  จากทั้งหมด  29   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง