เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
50  คน
  สถิติเดือนนี้
1380  คน
  สถิติปีนี้
13,869  คน
สถิติทั้งหมด
84,496  คน

 

  
 


ข้อมูลสำหรับประชาชน /
คู่มือประชาชน

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 งานประชาสัมพันธ์ 11 มิ.ย. 2567
 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1) งานประชาสัมพันธ์ 22 เม.ย 2567
 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน งานประชาสัมพันธ์ 22 เม.ย 2567
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งานประชาสัมพันธ์ 22 เม.ย 2567
 คู่มือการใช้งาน ระบบ E-service งานประชาสัมพันธ์ 09 ก.พ. 2567
 วิธีการทำเครื่องพ่นหมอกควันมือถือ งานประชาสัมพันธ์ 21 ก.ค. 2566
 คู่มือสำหรับประชาชน admin 23 พ.ค. 2565
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Admin 24 พ.ย. 2563
 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง admin 11 มี.ค. 2563
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Admin 16 ต.ค. 2562
 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Admin 16 ต.ค. 2562
 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1) Admin 16 ต.ค. 2562
 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Admin 16 ต.ค. 2562
 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) Admin 16 ต.ค. 2562
 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) Admin 16 ต.ค. 2562
 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Admin 16 ต.ค. 2562
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) Admin 16 ต.ค. 2562
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ Admin 16 ต.ค. 2562
 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Admin 16 ต.ค. 2562
 การรับชำระภาษีป้าย Admin 16 ต.ค. 2562
 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป Admin 16 ต.ค. 2562
 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Admin 16 ต.ค. 2562
 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ Admin 16 ต.ค. 2562
 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) Admin 16 ต.ค. 2562
 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา Admin 16 ต.ค. 2562
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า Admin 16 ต.ค. 2562
 การแจ้งขุดดิน Admin 16 ต.ค. 2562
 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Admin 16 ต.ค. 2562
 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ Admin 16 ต.ค. 2562
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน Admin 16 ต.ค. 2561
 คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลแม่โป่ง Admin 08 ธ.ค. 2559
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  36  จากทั้งหมด  36   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง