เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
77  คน
  สถิติเดือนนี้
3995  คน
  สถิติปีนี้
20,281  คน
สถิติทั้งหมด
90,908  คน

 

  
  Un title page
วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่โป่ง

“สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข” โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลกับพื้นที่ ตำบลแม่โป่ง พัฒนาและเพิ่มรายได้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

พันธกิจ เทศบาลตำบลแม่โป่ง

          
          1.คุ้มครองดูแลส่งเสริมป้องกันบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน           
          2.ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน           
          3.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ ศิลปะจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยทั่วถึง          
           4.สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน           
          5.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่           
          6.ส่งเสริม พัฒนา ระบบตามหลักธรรมาภิบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง