เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
12  คน
  สถิติเดือนนี้
129  คน
  สถิติปีนี้
4,506  คน
สถิติทั้งหมด
75,133  คน

 

  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

คู่มือปฏิบัติงาน

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 29 พ.ค. 2566
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลแม่โป่ง 10 มี.ค. 2566
  นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 11 ต.ค. 2565
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 03 ต.ค. 2565
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่งว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง 03 ต.ค. 2565
  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 03 ต.ค. 2565
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 03 ต.ค. 2565
  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 03 ต.ค. 2565
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 03 ต.ค. 2565
  ข้อบังคับหรือวินัย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 03 ต.ค. 2565
  กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน 03 ต.ค. 2565
  คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 11 ก.พ. 2565
  คู่มือการปฎิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 30 พ.ย. 2558
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 13  จากทั้งหมด  13  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง