เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
10  คน
  สถิติเดือนนี้
127  คน
  สถิติปีนี้
4,504  คน
สถิติทั้งหมด
75,131  คน

 

  
  Un title page
นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวอภิรมย์ สมณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายรขิเวศน์ แก้วโยน
นิติกร

-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิราวรรณ เรืองเดช
นักวิชาการเกษตร

-
นักทรัพยากรบุคคล

นายสุธาชัย กัลยา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจุฑามาศ สุทธกุล
นักจัดการงานทั่วไป

นายกฤษดาพงษ์ ปันแสน
นักวิชาการสาธารณสุข

นายวสันต์ ธาตุอินจันทร์
นักการ

นางสาวธรรมิกา ยานะ
ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์

นายณัฐดนัย ไทยใจอุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิภาพร แหล่งสายวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวปุณยนุช ทาอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

นางณัฐชญา ธรรมปัญโญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-
พนักงานขับรถ

นายทวนทอง สุยะ
พนักงานขับรถกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง