เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
31  คน
  สถิติเดือนนี้
529  คน
  สถิติปีนี้
25,734  คน
สถิติทั้งหมด
26,877  คน

 


  
  Un title page
นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวปรีณาภา น้อยเสงี่ยม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายรขิเวศน์ แก้วโยน
นิติกร
นางสาวจุธารัฐ สุปิงคลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสรชัช จุลมนต์
นักวิชาการเกษตร
นางสาวกัลภัสภรณ์ กุลรักษ์คำวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายสุธาชัย กัลยา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจุฑามาศ สุทธกุล
นักจัดการทั่วไป
นางสาวพัชร์ธีรัตน์ สิงห์คำ
นักวิชาการสาธารณสุข
นายวสันต์ ธาตุอินจันทร์
นักการ
นางสาวธรรมิกา ยานะ
ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์
นายณัฐดนัย ไทยใจอุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิภาพร แหล่งสายวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวปุณยนุช ทาอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
นางณัฐชญา ธรรมปัญโญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายไพศาล ขันตี
พนักงานขับรถ
นายทวนทอง สุยะ
พนักงานขับรถ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง