เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
7  คน
  สถิติเดือนนี้
125  คน
  สถิติปีนี้
5,128  คน
สถิติทั้งหมด
59,083  คน

 


  
  Un title page
นางสาวอารีลักษณ์ สลิดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวอภิรมย์ สมณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายรขิเวศน์ แก้วโยน
นิติกร

นางสาวสุดารัตน์ แดงนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-
นักวิชาการเกษตร

-
นักทรัพยากรบุคคล

นายสุธาชัย กัลยา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจุฑามาศ สุทธกุล
นักจัดการงานทั่วไป

นายกฤษดาพงษ์ ปันแสน
นักพัฒนาชุมชน

นายวสันต์ ธาตุอินจันทร์
นักการ

นางสาวธรรมิกา ยานะ
ผช.นวก.ประชาสัมพันธ์

นายณัฐดนัย ไทยใจอุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิภาพร แหล่งสายวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวปุณยนุช ทาอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

นางณัฐชญา ธรรมปัญโญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายไพศาล ขันตี
พนักงานขับรถ

นายทวนทอง สุยะ
พนักงานขับรถกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง