เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
12  คน
  สถิติเดือนนี้
129  คน
  สถิติปีนี้
4,506  คน
สถิติทั้งหมด
75,133  คน

 

  
 


ข้อมูล เอกสาร ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ชื่อเอกสาร : วันที่
  เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 28 ส.ค. 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 25 ส.ค. 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (งวดที่ 3) 22 ก.ค. 2563
  กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 01 ก.ค. 2563
  คู่มือ มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 01 ก.ค. 2563
  การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง 01 ก.ค. 2563
  ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 27 พ.ค. 2563
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 27 พ.ค. 2563
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 01 เม.ย 2563
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 01 เม.ย 2563
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 01 เม.ย 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26 มี.ค. 2563
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหวง ชม.ถ. 54-005 สายทางบ้านตลาดขี้เหล็ด-บ้านสหกรณ์4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง 13 มี.ค. 2563
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติดคอนกรีตฯ รหัสทางหลวงชม.ถ. 54-005 สายทางบ้านตลาดขี้เหล็ก-บ้านสหกรณ์ 4 หมู่ที่ 1 26 ก.พ. 2563
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง 27 ม.ค. 2563
  ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาลตำบล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 06 ม.ค. 2563
  การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ปี 2561 - 2563 06 ต.ค. 2562
  การดำเนินการมาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 05 ก.ค. 2562
  มาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 05 ก.ค. 2562
  มาตรการการใช้และตรวจสอบดุลยพินิจ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.2561 04 ม.ค. 2562
  ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 30 ต.ค. 2561
  ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในตำบลแม่โป่ง 18 พ.ค. 2561
  ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 02 เม.ย 2561
  ประกาศเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 10 ม.ค. 2561
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 04 ม.ค. 2561
  กำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 03 ม.ค. 2561
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 03 ม.ค. 2560
  กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุขความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน 12 พ.ย. 2559
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่งว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่โป่ง 12 ม.ค. 2559
  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 01 พ.ย. 2558
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 12 ม.ค. 2558
  หน้าที่ผ่านมา  1 2 3
ข้อมูลที่ 81  ถึง ข้อมูลที่  111  จากทั้งหมด  111   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง