เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
24  คน
  สถิติเดือนนี้
1762  คน
  สถิติปีนี้
1,762  คน
สถิติทั้งหมด
31,381  คน

 


  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 12 ม.ค. 2558
  แผนการสร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่โป่ง 30 พ.ย. 2561
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561 03 ม.ค. 2561
  นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 04 ม.ค. 2561
  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 11 ม.ค. 2561
  มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกกล่าวหา จนท.ของเทศบาลฯ 05 มี.ค. 2561
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ปี2561 03 ต.ค. 2561
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 04 ม.ค. 2562
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 30 พ.ย. 2562
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 30 พ.ย. 2562
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 17 มี.ค. 2564
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563 03 ก.ค. 2563
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 29 ก.ย. 2560
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาร 2564 30 ส.ค. 2564
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 14  จากทั้งหมด  14  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง