เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
78  คน
  สถิติเดือนนี้
3996  คน
  สถิติปีนี้
20,282  คน
สถิติทั้งหมด
90,909  คน

 

  
 


ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี

ชื่อเรื่อง/ชื่อเอกสาร วันที่
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18 เม.ย 2567
  แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) 18 เม.ย 2567
  รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน 03 เม.ย 2567
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน 03 เม.ย 2567
  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 21 มี.ค. 2567
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 01 มี.ค. 2567
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ปี 2566 28 ก.พ. 2567
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ปี 2566 28 ก.พ. 2567
  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลแม่โป่ง ปี 2566 19 ก.พ. 2567
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 29 ม.ค. 2567
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกเป็นรายเดือน 29 ม.ค. 2567
  นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) 25 ม.ค. 2567
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 08 ม.ค. 2567
  รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ปีงบ 2566 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 30 ต.ค. 2566
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ส.ค. 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน 06 มิ.ย. 2566
  การขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaID" 01 มิ.ย. 2566
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) 20 ก.พ. 2566
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 14 ก.พ. 2566
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้งสร้างจิตสำนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตตามหลักประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 09 ก.พ. 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 02 ก.พ. 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน 02 ก.พ. 2566
  นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) 02 ก.พ. 2566
  นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) 02 ก.พ. 2566
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2566 02 ก.พ. 2566
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 24 ม.ค. 2566
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 24 ม.ค. 2566
  เกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 11 ม.ค. 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 03 ม.ค. 2566
  แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 03 ม.ค. 2566
  รายงานผลเทศบาลตำบลแม่โป่งไม่ถูกชี้มูลจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 04 พ.ย. 2565
  รายงานผลเทศบาลตำบลแม่โป่งไม่ถูกชี้มูลจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 04 พ.ย. 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 02 พ.ย. 2565
  ระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่โป่งว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 03 ต.ค. 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 18 ส.ค. 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 18 ส.ค. 2565
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับอปท. (พ.ศ.2566 - 2570) 18 ส.ค. 2565
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 05 ส.ค. 2565
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 06 พ.ค. 2565
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 06 พ.ค. 2565
1 2   หน้าถัดไป 
 ข้อมูลที่  1  ถึง ข้อมูลที่ 40  จากทั้งหมด  68  ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง