เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
2  คน
  สถิติวันนี้
35  คน
  สถิติเดือนนี้
1326  คน
  สถิติปีนี้
11,322  คน
สถิติทั้งหมด
40,941  คน

 


  
 

    กิจกรรม/โครงการ

Click image Full size
  โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัว สร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะส...
วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2564    จำนวน   6  รูป
Click image Full size
  กำหนดการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
กำหนดการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ของงานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 30 มิ.ย. 2564    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าในวันที่ 27-30 เมษายน 2564 และกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่ดังนี้
ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 42/2 564 ได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยห้ามจัดงานเลี้ยงทุกรูปแบบ ศาสนพิธีให้ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ปกครองศาสนสถานนั้น ห้ามจัดงานรวมคนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป งานศพมีผู้ร่วมงานได้ไม่เกิน 50 ค...
วันที่ประกาศ : 28 เม.ย 2564    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแม่โป่ง จะดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) ซึ่งเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง และเพื...
วันที่ประกาศ : 16 เม.ย 2564    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานสาธารณสุข ได้จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และเสริมสร้า...
วันที่ประกาศ : 09 เม.ย 2564    จำนวน   7  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ เวลา 08.00 -...
วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2564    จำนวน   9  รูป
Click image Full size
  การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างขึ้น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 12 มี.ค. 2564    จำนวน   9  รูป
Click image Full size
  โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุระดับตำบล (ศูนย์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม โยคะ วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 จัด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 04 มี.ค. 2564    จำนวน   12  รูป
Click image Full size
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2563    จำนวน   3  รูป
Click image Full size
  กิจกรรมสร้างและพัฒนาต้นแบบระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในด้านต่างๆ
สสส.ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาต้นแบบระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการเกษตรและอาหารชุมชน ในด้านกระบวนการผลิตทางการเกษตร ด้านการพึ่งตนเอง ด้านอาหาร ด้านการพัฒนาหลักสูตร หรือเมนูอาหารเพื่อจัดการโรค เช่น บุคคลต...
วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2563    จำนวน   11  รูป
Click image Full size
  การจัดการขยะมูลฝอย เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา
การกำจัดขยะ วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ( Method of Refuse Disposal ) มีหลายวิธีด้วยกัน เป็นวิธีที่ดีถูกสุขลักษณะบ้างไม่ถูกสุขลักษณะบ้าง เช่น นำไปกองไว้บนพื้นดิน, นำไปทิ้งทะเล, นำไปฝังกลบ, ใช้ปรับปรุงพื้นที่, เผา, หมักทำปุ๋ย, ใช้เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ การ...
วันที่ประกาศ : 23 ก.ย. 2563    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน สาเหตุมาจากครอบครัวฐานะยากจน มีโรคประจำตัวไม่สามารถทำงานได้ มีแต่ภรรยาที่ทำงานรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีภาระหนี้สินที่ต้องชดใช้แทนลูกสาวทำให้ครอบคร...
วันที่ประกาศ : 04 ก.ย. 2563    จำนวน   3  รูป
Click image Full size
  ก็บรวบรวมแบบแสดงตัวตน และยืนยันผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ของงานพัฒนาชุมชน
ประชาสัมพันธ์ตารางการลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมแบบแสดงตัวตน และยืนยันผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ของงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชี...
วันที่ประกาศ : 03 ก.ย. 2563    จำนวน   4  รูป
Click image Full size
  เชิญชวนคัดแยกขยะในครัวเรือน
กลุ่ม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญชวนทุกท่าน คัดแยกขยะในครัวเรือน ตามหลัก 3Rs โดยการคัดแยกขยะนั้น ต้องแยกให้ถูกประเภท แยกให้ถูงถัง ทิ้งให้ถูกสี และจะส่งผลดีต่อชุมชน ซึ่งในประเภทของขยะนั้น ทุกท่านทราบดีกันอยู่แล้ว ว่ามี 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเค...
วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2563    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 27 ส.ค. 2563    จำนวน   3  รูป
Click image Full size
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล งบประมาณ 2563
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับตำบล งบประมาณ 2563 ระหว่างวะนที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2563    จำนวน   7  รูป
Click image Full size
  การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
บ้านครัวเรือนแต่ละหลัง ควรมีการบำบัดน้ำเสียของตัวเอง เรียกว่า การบำบัดขั้นต้น เพื่อให้น้ำทิ้งมีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อยซึมลงดินหรือระบายออกสู่สาธารณะ วันนี้....งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีวิธีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น มาฝากค่ะ...
วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2563    จำนวน   1  รูป
Click image Full size
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ...
วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2563    จำนวน   3  รูป
หน้าที่ผ่านมา     1   2   3     4     5     หน้าต่อไป
แสดงข้อมูล 19 / 36 ทั้งหมด 73
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง