เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
1  คน
  สถิติวันนี้
83  คน
  สถิติเดือนนี้
4001  คน
  สถิติปีนี้
20,287  คน
สถิติทั้งหมด
90,914  คน

 

  
 ประกาศคุณธรรม จริยธรรม

ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
  ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 24 เม.ย 2567
  แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม งานประชาสัมพันธ์ 23 เม.ย 2567
  รายงานดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ งานประชาสัมพันธ์ 23 เม.ย 2567
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานประชาสัมพันธ์ 23 เม.ย 2567
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี งานประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2566
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2566
  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2566
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น งานประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2566
  ข้อบังคับหรือวินัย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2566
  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2566
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2566
  นโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง งานประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2566
  รายงานผลการดำเนินการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ 31 มี.ค. 2566
  รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปีงบ 2566 รอบ 6 เดือน งานประชาสัมพันธ์ 31 มี.ค. 2566
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น อภิรมย์ สมณะ 01 พ.ย. 2565
  ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น อภิรมย์ สมณะ 01 พ.ย. 2565
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.2566 งานประชาสัมพันธ์ 07 ต.ค. 2565
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมฯ ปี 2566 งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
  ประกาศ แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่โป่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำฯ งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
  ประกาศ ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลฯ งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
  ประกาศ ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
  ประกาศ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 06 ต.ค. 2565
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  23  จากทั้งหมด  23   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง