เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารCounter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
76  คน
  สถิติเดือนนี้
1465  คน
  สถิติปีนี้
21,022  คน
สถิติทั้งหมด
22,165  คน

 


  
 


ข้อมูล การจัดการองค์ความรู้ (KM) ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง :

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
  คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Admin 05 ม.ค. 2562
  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ 10 ต.ค. 2562
  ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประชาสัมพันธ์ 27 ธ.ค. 2562
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ 27 ธ.ค. 2562
  มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ 10 ต.ค. 2562
  จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2562
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์ 14 ก.ย. 2563
  กำหนดเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างในแต่ละครั้งของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ , การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณของพนักงานจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพ ประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 2563
  ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ 30 ธ.ค. 2563
   เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 2563
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 2563
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  19  จากทั้งหมด  19   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง