เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
3  คน
  สถิติวันนี้
41  คน
  สถิติเดือนนี้
778  คน
  สถิติปีนี้
2,774  คน
สถิติทั้งหมด
56,729  คน

 


  
 


ข้อมูลงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่โป่ง :

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อเอกสาร ผู้ประกาศ วันที่
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  ข้อบังคับหรือวินัย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน ประชาสัมพันธ์ 03 ต.ค. 2565
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2564
  การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2564
  นโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2564
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2564
  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2564
  การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2564
  นโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2564
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2564
  ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ 30 ธ.ค. 2563
  กำหนดเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างในแต่ละครั้งของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ , การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณของพนักงานจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพ ประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 2563
   เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 2563
  ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่ง ว่าด้วยจรรยาพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 16 ต.ค. 2563
  แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 02 ต.ค. 2563
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์ 14 ก.ย. 2563
  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประชาสัมพันธ์ 27 ธ.ค. 2562
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ 27 ธ.ค. 2562
  กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ 10 ต.ค. 2562
  คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ 10 ต.ค. 2562
  จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ประชาสัมพันธ์ 01 ต.ค. 2562
  ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประชาสัมพันธ์ 27 มิ.ย. 2562
  คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Admin 05 ม.ค. 2562
ข้อมูลที่ 1  ถึง ข้อมูลที่  36  จากทั้งหมด  36   ข้อมูล


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง