เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจ และหน้าที่ของเทศบาล
ประกาศ / คำสั่ง
   
โครงสร้างบุคลากร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้
0  คน
  สถิติวันนี้
2  คน
  สถิติเดือนนี้
205  คน
  สถิติปีนี้
19,899  คน
สถิติทั้งหมด
49,518  คน

 


  
  เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่
 
กิจกรรม / โครงการ

  โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"

               เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัว สร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า" พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2525 โดยทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการบรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยทรงเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปและข้าราชการในภาคส่วนต่างๆร่วมกัน ปลูกป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนองพระราชปณิธานในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่ไม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ท้องถิ่น/ชุมชน อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและปรับปรุงทัศนียภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งดูดชับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการ ฟื้นฟูอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
   วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2564


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT
สำนักงบประมาณ กรมสรรพากร ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ ข่าวสารอาเซียน
ศูนย์ดำรงธรรม ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง