เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
17,963
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
105,445
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122

 ชื่อเอกสาร : เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 6    [ 13 มิถุนายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง
ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ (ครั้งที่ 2)
ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
-----------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลแม่โป่งมีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 โครงการ รายละเอียดแยกตามรายโครงการดังนี้
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.6 บ้านห้วยอ่าง เชื่อม ม.7 บ้านต้นผึ้ง (เส้นทางผ่านม่อนภาวนา) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระยะทางยาว 374 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 1,496 ตารางเมตรพร้อมเส้นแบ่งจราจร งบประมาณ 653,000 บาท (-หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ราคากลาง 653,000 บาท (-หกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ 6 บ้านห้วยอ่างช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ช่วงที่ 1 ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 209 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 161 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร พร้อมเส้นแบ่งจราจร งบประมาณ 614,000 บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ราคากลาง 614,000 บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร พร้อมเส้นแบ่งจราจร งบประมาณ 837,000 บาท (-แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ราคากลาง 837,000 บาท (-แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 4 หมู่ 4 บ้านแม่โป่งหลวง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 337 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,348 ตารางเมตร พร้อมเส้นแบ่งจราจร งบประมาณ 504,000 บาท (-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-) ราคากลาง 504,000 บาท (-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-)
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอยประปาหมู่บ้าน ถึงสามแยกอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยบ่อทอง ม.10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมเส้นแบ่งจราจร งบประมาณ 523,000 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ราคากลาง 523,000 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
/6. โครงการ....
- 2 –
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านแม่โป่งหลวงเชื่อม ม.6 บ้านห้วยอ่าง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร พร้อมเส้นแบ่งจราจร งบประมาณ 365,000 บาท (-สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ราคากลาง 365,000 บาท (-สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าคู่เป็นสัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5.3 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายโครงการดังนี้
6.1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 บ้านห้วยอ่างเชื่อม ม.7 บ้านต้นผึ้ง (เส้นทางผ่านม่อนภาวนา) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 326,500 บาท
6.2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ 6 บ้านห้วยอ่างช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 307,000 บาท
6.3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัล์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 418,500 บาท
6.4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 4 หมู่ 4 บ้านแม่โป่งหลวง มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 252,000 บาท

/6.5 โครงการ..
- 3 –


6.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอยประปาหมู่บ้าน ถึงสามแยกอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยบ่อทอง มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 261,500 บาท
6.6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านแม่โป่งหลวง เชื่อม ม.6 บ้านห้วยอ่าง มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 182,500 บาท
ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลแม่โป่งเชื่อถือโดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมสำเนาคู่สัญญาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของงานจ้างในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. โดยพร้อมกันที่ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่โป่ง หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ให้ถือว่าได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะนำมาเป็นข้อต่อสู้เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาและประกาศกำหนดวันเวลา พร้อมทั้งเงื่อนไขในการประมูล ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยเทศบาลตำบลแม่โป่งจะทำการแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการที่ 1 – โครงการที่ 6 ในราคาชุดละ 500 บาท(-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ/กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2560 – 21 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5304-3664 ต่อ 21 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และ www.maepong.go.thประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายทองสุข ธาตุอินจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง
  ย้อนกลับ