เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
17,963
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
105,445
ไอพี ของคุณ
34.238.190.122

 ชื่อเอกสาร : รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.   [ 05 มิถุนายน 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------------
ตามที่เทศบาลตำบลแม่โป่งจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ตามเอกสารประมูลจ้างด้ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E22/2560 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕60 ตามประกาศของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้าง ในวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕60 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม 7 ราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ ราคาในงานจ้างตามโครงการก่อสร้างประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด
๒. บริษัท เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด
๓. บริษัท กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัยแอสโซซิเอท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลยเชษฐชัย
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี.ซี สเลอรี่ซีล
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนามจันทร์การโยธา

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
  


ย้อนกลับ