เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
280
เดือนที่แล้ว
1,537
ปีนี้
19,780
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
107,262
ไอพี ของคุณ
3.235.239.156
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 256327 พ.ค. 2563
2ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25631 เม.ย. 2563
3ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25631 เม.ย. 2563
4รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน1 เม.ย. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)26 มี.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลแม่โป่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหวง ชม.ถ. 54-005 สายทางบ้านตลาดขี้เหล็ด-บ้านสหกรณ์4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง13 มี.ค. 2563
7การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง27 ม.ค. 2563
8มาตรการการใช้และตรวจสอบดุลยพินิจ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.25614 ม.ค. 2562
9ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256130 ต.ค. 2561
10ประกาศเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
11ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในตำบลแม่โป่ง18 พ.ค. 2561
12ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2 เม.ย. 2561
13มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน4 ม.ค. 2561
14กำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ3 ม.ค. 2561
15หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล3 ม.ค. 2561
16การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ปี 2561 - 25636 ต.ค. 2559
17ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่งว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่โป่ง12 ม.ค. 2559
18กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุขความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน12 ม.ค. 2559
19กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 พ.ย. 2558
20นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี12 ม.ค. 2558

1