เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,774
เดือนที่แล้ว
3,240
ปีนี้
1,774
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
89,256
ไอพี ของคุณ
35.168.111.191
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการการใช้และตรวจสอบดุลยพินิจ ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง พ.ศ.25614 ม.ค. 2562
2ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256130 ต.ค. 2561
3ประกาศเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
4ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในตำบลแม่โป่ง18 พ.ค. 2561
5ประกาศเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2 เม.ย. 2561
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน4 ม.ค. 2561
7กำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ3 ม.ค. 2561
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล3 ม.ค. 2561
9การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ปี 2561 - 25636 ต.ค. 2559
10ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่โป่งว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่โป่ง12 ม.ค. 2559
11กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุขความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน12 ม.ค. 2559
12กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 พ.ย. 2558
13นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี12 ม.ค. 2558

1