เทศบาลตำบลแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิสัยทัศน์;สิ่งแวดล้อมสมดุล เพิ่มพูนรายได้ ภูมิใจแหล่งศึกษา ชาวประชาเป็นสุข

สายตรงนายก

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

E-serviceร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2557
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
2,165
ปีนี้
22,635
ปีที่แล้ว
43,646
ทั้งหมด
110,117
ไอพี ของคุณ
35.172.233.215


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องและเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน และ
กิจกรรมควบคุมโรคกรณีระบาด โดยมีสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน สถานที่สาธารณะและหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเป็นพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งได้ดำเนินการฉีดพ่นยายุงตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา

13 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย เทศบาลตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลแม่โป่ง และเทศบาลตำบลสง่าบ้าน อปท. ละ 50 คน รวมจำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลแม่โป่ง ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง
3. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

13 กรกฎาคม 2563

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานวิชาการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามพระราชปณิธาน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนเพื่อสร้าง จิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างเมืองที่น่าอยู่อึกทางหนึ่ง

29 มิถุนายน 2563

 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ในช่วงเช้าของ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563) โดยเทศบาลตำบลแม่โป่งได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ถนนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

05 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ภาพบรรยากาศ การออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

01 เมษายน 2563

จุดบริการคัดกรองพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง และผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

จุดบริการคัดกรองพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่โป่ง และผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

25 มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง ,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ภาพกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง กิจกรรม "ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน"
- กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ
- ฉีดล้างถนนในพื้นที่ของเทศบาลาตำบลแม่โป่ง

เมื่อวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

19 มีนาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

17 มีนาคม 2563

โครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ภาพบรรยากาศ โครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วม ดังนี้
1. ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด
2. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
3. กิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด
5. สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่โป่ง
6. สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาดอยสะเก็ด
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
8. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด
9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดอยสะเก็ด
10. สถานีตำรวจภูธรแม่โป่ง
11. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
12. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
13. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
14. ร้านแว่นแก้วเชียงใหม่
15. ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร จ.เชียงใหม่ (พืชสวน)

24 มกราคม 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของเทศบาลตำบลแม่โป่ง  เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1 / 2562,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

23 กันยายน 2562

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 /2562 ,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่โป่ง สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 /2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

30 สิงหาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในตำบลแม่โป่ง,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ประมวลภาพกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในตำบลแม่โป่ง

30 สิงหาคม 2562

ประมวลภาพบรรยากาศโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่โป่ง ,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

ศูนย์เรียนรู้แม่โป่งสูงวัย ใกล้บ้านพ่อ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่โป่ง) ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562

30 สิงหาคม 2562

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำไม้กวาด และเขากวาง,เทศบาลตำบลแม่โป่ง,maepong.go.th

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำไม้กวาด และเขากวาง


โดยงานพัฒนาชุมชนน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

30 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (193 รายการ)