เทศบาลตำบลแม่โป่ง
11 หมู่ 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053 - 043664 โทรสาร 053-043664 ต่อ 2224
เทศบาลตำบลแม่โป่ง